Ingredients [Fruit Chutney] Orange sweet potatoes, wheat flour, rice flour, fruit chutney flavour, vegetable oil [Tomato Ketchup] Orange sweet potatoes, wheat flour, rice flour, tomato ketchup flavour, vegetable oil [Fruit Chutney] Orange sweet potatoes, wheat flour, rice flour, fruit chutney flavour, vegetable oil


KSh280 

Type: *
  • Tomato Ketchup
  • Chilli Salt
  • Fruit Chutney
Size: *
  • 20g
  • 150g


Learn More